کلیپ در معنویات عمل مقدم بر علم است (حجت الاسلام رنجبر)

گزیده صحبت های بسیار زیبای حجت الاسلام رنجبر در برنامه سمت خدا در مورد عمل کردن در معنویات