ساخت مجسمه نهنگ مرده با استفاده از زباله های پلاستیکی

ساخت مجسمه نهنگ مرده در فیلیپین برای آگاهی بخشی درباره زباله های پلاستیکی