مقایسه تست تصادف بی ام و با آئودی

تست تصادف دو ماشین با مشخصات زیر:
این BMW 5 series
و Audi A6