صحابه شیعه در کتب اهل سنت

اسامی عده ای از صحابه رسول خدا که شیعه بوده اند ذهبی در ترجمه حجر بن عدی ابن جبله بن عدی بن ربیعه می گوید : وهو حجر الخیر … أبو عبد الرحمن الشهید . له صحبه ووفاده … وکان شریفا ، أمیرا مطاعا ، أمارا بالمعروف ، مقدما على الانکار ، من شیعه علی رضی الله عنهما . سیر أعلام النبلاء ج ۳، ص ۴۶۳، ذیل ترجمه حجر بن عدی . او حجر الخیر است ( کنایه از خوبی او ) کنیه او أبو عبد الرحمن که شهید شد . او از صحابه رسول خداست او مردی شریف و امیری اطاعت کننده بود بسیار به معروف امر می نمود و همیشه در نهی از منکر مقدم بود و او از شیعیان علی ( علیه السلام ) است . ذهبی در ترجمه سعید بن وهب الهمدانی الخیوانی الکوفی می گوید : من کبراء شیعه علی … أسلم فی حیاه النبی صلى الله علیه وسلم . سیر أعلام النبلاء ج ۳، ص۱۸۰، رقم ۷۰ ، ذیل ترجمه سعید بن وهب . او از شیعیان بزرگ علی (علیه السلام) بود… که در زمان حیات پیامبراکرم صلى الله علیه (وآله) وسلم اسلام آورد . ابن عبدالبر در ترجمه أبو الطفیل الصحابی می گوید : أبو الطفیل عامر بن واثله الکنانی .. وقد ذکره ابن أبی خیثمه فی شعراء الصحابه… وکان متشیّعاً فی علی. الإستیعاب ابن عبد البر ج ۴ ص ۱۶۹۶ أبو الطفیل عامر بن واثله الکنانی … ابن أبی خیثمه نام او را در زمره صحابه شاعر ذکر کرده و او از شیعیان علی ( علیه السلام)…