قاتلین عثمان از دیدگاه اهل سنت

برنامه جدید شبکه ولایت برای رفع شبهات راجع به موضوع مهم صحابه توسط استاد ابوالقاسمی(دفاع از صحابه) شیعه- سنی- شبکه ولایت – شبکه کلمه – نقد وهابیت- جالب - دیدنی - مهم