گل طارمی به الوحده

گل اول طارمی و دوم پرسپولیس که توسط مهدی طارمی وارد دروازه ی الوحده ی امارات شد
به امید پیروزی...