عمر: ما به پیامبر توسل می کردیم (از زبان عالم اهل سنت)

عمر: ما به پیامبر توسل می کردیم (از زبان عالم اهل سنت)