برج های پتروناس در گیگول - فان سایت

برج های پتروناس بلندترین برج های جهان می باشد که به وسیله یک پل شیشه ای که خود آن پل هم بلند ترین پل از نظر ارتفاع با زمین هست به یکدیگر وصل شده اند . گیگول که یک دانشنامه انیمیشنی می باشد در 100 ثانیه به شما اطلاعات کامل و مفیدی درباره این برج ها می دهد .