گفتگو جالب و طنز با بازیکنان پرسپولیس

گفتگو جالب و طنز با بازیکنان پرسپولیس ر برنامه نود بخش دوم