ضایع شدن گرت بیل

ضایع شدن گرت بیل در حرکات تکنیکی توسط دو بازیکن اماتور ، کم مونده گریه کنه هرچی حرکت میزنه اون دو تا بهترشو میزنن