درباره ی مالیخولیا چه میدانید؟

مالیخولیا کلمه ای نیست که وِرد زبون همه باشه، اما ما باید توجه بیشتری به این مفهوم نشون بدیم، حتا گاه گاهی دنبالش بگردیم. مالیخولیا نوعی از اندوهه و با آگاهی یافتنِ ما از این حقیقت پدیدار می شه که زندگی ذاتاً دشواره و رنج و یأس بخش های اصلی تجربه ی عمومی ما رو تشکیل می دن...