کلیپ بدترین مدیریت همسر داری

گزیده صحبت های حاج آقا ماندگاری در برنامه سمت خدا در مورد دو راهی خانواده يا همسر