کلیپ فراموشی قیامت

گزیده سخنان استاد قرائتی در مورد فراموش کردن قیامت در میان مردم