آیا صرف محب بودن اهل بیت آدم به بهشت می رود

پرسش و پاسخ در برنامه سمت خدا - آیا آدم بدون نماز و روزه و فقط با محبت اهل بیت به بهشت می رود؟