ده ساعت پیاده روی دختر جوان، پنج ساعت بی حجاب، پنج ساعت با حجاب!

مقایسه برخورد مردها در خیابان منهتن نیویورک با دختری که 10 ساعت پیاده روی می کند 5 ساعت با حجاب، 5 ساعت بدون حجاب علت وضع قانون حجاب در اسلام چیست؟