توریست هایی که برای بار اول پشمک میخوردند

واکنش توریست های خارجی وقتی به آن ها برای اولین بار پشمک می دهند