صیادان در آرزوی بازنشستگی

صیادان دریای شمال در حالی هر روز به آب می‌زنند که شاید برگشتی در آن نباشد.