حمله هوایی نیروی هوایی روسیه به تروریست ها در حماه

نیروی هوایی روسیه در به تروریست های تفکیر حمله کرد .