دستگاه حضور و غیاب

دستگاه حضور و غیاب فراتکنو در مدل های مختلف:
اثرانگشتی
تشخیص چهره
کارت