معرفی راه کارهای نرم افزار هوشمند

معرفی راه کارهای نرم افزار هوشمند
راه کارهای نرم افزار هوشمند به روش هایی گفته می شود که قابلیت انجام امور اداری یا صنعتی را به صورت خودکار ، پیاده سازی کند. اما این تعریف مربوط به ۱۰ سال پیش است. زمانی که سیستم سازی اولویت اول هر کسب و کاری بود. به شکلی که برای ارتقا دقت ، سرعت و کیفیت انجام کارها در سازمان ها و صنایع ، نیاز بود تا ...
ادامه در لینک زیر : mHasanii.ir