چارلی چاپلین در فیلم عصر جدید ب- بخش اول

در بعضی مواقع کمدین ها نقش رهبریت یک ملت را بازی میکنند