وقتی که امام خامنه ای سهوا اسم خود را....

ببينيد| واكنش رهبرانقلاب وقتی در قرآن اهدایی به خانواده شهید، نام خودشان را سهوا بجای نام شهید سیدعلی هاشمی مينويسند