باز هم دروغی دیگر از انصاری دزد پارچه فروش و رسوا شدنش توسط استاد یزدانی

بهترین سایت جهت پاسخگویی به اراجیف وهابیت و اهل سنت

valiasr-aj.com