مجری زن تلوزیون در کنار ساحل

ماندانا نصرتی، مجری زن تلوزیون : جای همتون خالی