شعر خوانی :اصغر معاذی ،باغی که از هجوم خزان میسوخت از خاطر بهار نخواهد رفت

شعر خوانی :اصغر معاذی ،باغی که از هجوم خزان میسوخت از خاطر بهار نخواهد رفت