موذنی که بعداز 40 سال اذان گویی مسیحی از دنیا رفت-اللهم اجعل عواقب امورنا خیرا

پناه بر خدا از عواقب گناه همیشگی بدون توبه