فیلم تست مدار فرمان و قدرت چپگرد راستگرد

فیلم تست مدار فرمان و قدرت چپگرد راستگرد. در این فیلم نحوه ی عوض شدن جای دو فاز موتور توسط کنتاکتور را مشاهده مینمایید.
توجه: این مدار فقط برای نشان دادن نحوه ی عمل کرد مدار بوده و المان های بکار رفته در فیلم امروزه در صنعت بکار نمیروند.