دوره آموزشی احکام امر به معروف - جلسه اول

سخنران: استاد علی تقوی
مدرس حوزه و دانشگاه
کارشناس معارف اسلامی
بنیانگذار جبهه احیای واجب فراموش شده
aamerin.ir