گل قهر و آشتی ( گل حساس)

گل قهر و آشتی ( گل حساس) گیاهی یکساله یا چند ساله با خصوصیتِ نادرِ واکنش به تکان یا شکستن است. این گیاه به حرکت واکنش سریع نشان داده و وقتی به هر قسمت از آن دست می‌زنید برگ‌های کوچک همان قسمت، خود را جمع می‌کند، مثل یک موجود زنده که#قهر کرده باشد و حدوداً بعد از ۴–۵ دقیقه برگهایش را باز می‌کند که به مثابه #آشتی کردن اوست. . این گیاه بومی #آمریکای جنوبی و آمریکای مرکزی است.

the-facts.ir