تشکیل شدن برای امر به معروف و نهی از منکر و ثبوت آن از احادیث

سخنرانی مولانا حافظ امان الله یلمه در دفاع از جماعت تبلیغ و پاسخ به شبهات وارد شده در اینمورد