خانم بد حجاب از دید رهبری

خیلی زیباست...
توصیه میشه مشاهده کنید...