کاندیدای داعش در تهران وکشور حتما ببینید

حتما ببینید نمایندگان وهابی ها در ایران را واقعا چرا آنها از اینها حمایت میکنند؟؟؟