کودکان روی کدام صندلی اتومبیل بنشینند؟

یک قانون، حریم داخل اتومبیل را مرزبندی کرده تا مشخص شود که افراد بزرگسال و کودکان باید روی کدام صندلی اتومبیل بنشینند.