بسته بندی گز35723006-031

ماشین سازی مسائلی در سال 1361 فعالیت خود را آغاز نمود.
www.masaelimachine.com
شهرک صنعتی جی- خیابان سوم- فرعی اول- پلاک25