حقشه.آخه به حیون زبون بسته چیکار داری تو

چوپانی که توسط گوسفندش بدجور تنبیه میشه