نجات نوزاد کوسه

در این ویدیو افرادی را می بینیم که به یک کوسه ای که ظاهرا خودشان از آب گرفته اند چون زیر دهان وسه جای قلاب مانده و زخم است می خواهند کمک کنند

این افراد ابتدا فکر می کنند چیزی در شکم کوسه نیست ولی وقتی آن را با احتیاط باز می کنند می بینند که در آن جا نوزاد کوسه هست و آن ها را به آرامی نجات می دهند و به دریا می اندازند

بعد از اینکه به ارامی شکم کوسه را باز می کنند فکر میک نند لاستیک است که سپس می بینند نوزاد کوسه تکان می خورد