روایتی زیبا از زهد حضرت علی (ع)

توضیحات : بخشی از سخنان تاثیرگذار حجت الاسلام سید حسین حسینی قمی در برنامه تلویزیونی سمت خدا .

خـلیفه و جانشین رسول خدا در جامعه اسلامى در راس هرم قدرت قرار دارد تمام ثروتهاى ملى و امـوال عـمـومى در اختیار اوست ، و هموست كه مى تواند به هر صورتى در این اموال دخل و تصرف كـنـد. انـدكـى گرایش به دنیا كافى است كه رهبر جامعه اسلامى را از طریق عدل و انصاف خارج كـرده به سوء استفاده ازقدرت و موقعیت خود، زیاده طلبى و مال اندوزى كشاند جامعه اسلامى در ایـن بـاب تـجربه هاى تلخى دارد افراد زیادى به نام خلیفه رسول خدا بر مسند رهبرى جامعه تكیه زدنـد، ولـى بـا مـردم بـه شـیوه قیصر وكسرى رفتار كردند بنابراین یكى از صفاتى كه براى رهبر جامعه اسلامى ضرورى و اجتناب ناپذیر است ،زهد و بى رغبتى به دنیاست .