حرمت شکنی فرهنگی در روز بوشهر

حرمت شکنی فرهنگی در بوشهر پیام آشکاری برای جامعه مذهبی بوشهر داشت.چه آنکه جریان ضد فرهنگی در سراسر کشور با شروع دولت یازدهم احساس کردند میتوانند رفتار های خود را حمایت دولتی در محافل رسمی از سر بگیرند.