سریع ترین اخراج در تاریخ فوتبال

از زمان شنیده شدن سوت آغاز مسابقه تا سوت خطای منجر به اخراج بازیکن ژاپنی، تنها ۵ ثانیه فاصله بود و بدین ترتیب این بازیکن، رکورد سریع ترین اخراج از زمین در تاریخ مسابقات فوتبال را از آن خود کرد.