اختصاصی / ذکر مکاشفه آیت الله حق شناس با امام رضا(ع) از زبان خودشان

فیلمی از ذکر مکاشفه ای محقق شده از زبان آیت الله حق شناس که پس از درخواست وی از امام رضا(ع) حاصل شده است.