آقایان چشان شدست؟

اين مكتب اسلام را - اگر مكتب اسلام را حفظ بكنند، مطمئن باشند كه هيچ قدرتي به آنها آسيب نمي رساند. اگر ما مكتب خودمان را حفظ نكنيم - كه يكي از تعليمات مكتب ما اين است كه متفق با هم باشيم - هر يك از اين گروهها يا هر يك از اين افراد كه بر ضدآن رفيق خودش يك كلمه اي بگويد، از مكتب خارج شده است و به درد اصل ايران ديگر نمي خورد. هر كدام از اينها كه ديگري را بخواهند تضعيف كنند، مجلس بخواهديكي ديگر را تضعيف كند، يكي ديگر بخواهد مجلس را تضعيف كند، دولت بخواهدمجلس را تضعيف كند، مجلس بخواهد دولتش را تضعيف بكند، رئيس جمهور بخواهدمجلس را تضعيف كند، مجلس بخواهد رئيس جمهور را تضعيف كند، تمام اينهابرخلاف مكتب اسلام است ، مخالفت با اسلام است .