سارقی که حین دزدی حمله ی قلبی گرفت و مُرد!

یکی از بدترینانواع سرقت ها در جهان ، سرقت در پمپ بنزینها می باشد . چرا که این مکان ها علاوه بر مبالغ زیاد پولی که در خود جای داده اند ، از امکانات کمتری برای شرایط ویژه و مواقع ضروری خطر برخوردار می باشند و برای مثال مانند بانک ها ، محافظ و نگهبان رسمی ندارند . در این ویدیو برای یک سارق در حین دزدی در پمپ بنزین با یک اتفاق غیرمنتظره مواجه می شود . این سارق قصد دارد تادر این پمپ بنزین سرقت انجام دهد و دزدی کند ، اما ناگهان قلب او می گیرد . پیشنهاد می کنم این ویدیو را از شبکه ما تماشا کنید .