فارسی ۱

صحبت های استاد رائفی پور پیرامون رابرت مرداک صهوینیست و برج های دوقلوی امریکا و ارتباط رابرت مرداک و فاسی وان .