آب معدنی نیر

شهرستان نیرباوسعت 4/1495 كیلومتر مربع 33/8 درصد ازكل استان را شامل می شود ودر 47 درجه 59 دقیقه طول شرقی و38 درجه 2 دقیقه عرض شمالی قرار داشته ودرارتفاع 1450 متر ازسطح دریا قرار دارد این شهرستان از طرف غرب باسراب ، از طرف جنوب با میانه ، از طرف شرق با شهرستان اردبیل و از طرف شمال با ارتفاعات كوه سبلان همسایه می باشد و در 32 كیلومتری جنوب غربی اردبیل واقع شده است وراه اصلی ارتباطی استان اردبیل وآذربایجان شرقی از این شهرستان می گذرد. و چشمه های آب معدنی در این شهرستان جریان دارد. استفاده از آب‌های معدنی، تاریخی بسیار کهن دارد ولی استفادهٔ علمی از آب‌ها پس از شناخت اثرات درمانی آنها در قرن اخیر تحقق یافته است. آب‌های معدنی به روی بدن انسان و یا مخصوصاً نواحی ویژه ای از بدن دارای اثراتی می‌باشد که این اثرات در هنگام مصرف مستقیم از آب چشمه (یعنی اولین نقطه ای که آب معدنی ظاهر می‌شود) شدیدتر می‌باشد. آب‌های معدنی که در نقاط مختلف وجود دارد هر کدام اثر ویژهٔ مربوط به همان آب را دارد زیرا ترکیبات هر آب معدنی ویژه همان منطقه است. اردبیل- حیات- نیر- آب معدنی