آدرس غلط رئیس جمهور در همایش اقتصاد ایران: آرمان که به سانتریفیوژ وصل نیست!

انحراف افکار عمومی از مسائل اساسی و به حاشیه کشاندن آن مسیری است که برخی دولت مردان برای پنهان کردن موضوعات مهم در مقاطع خاص از آن استفاده میکنند.