از ناراحتی خلعتبری تا درگیری فوتسالیستها

واکنش خلعتبری بعد از تعویض و درگیری در فوتسال از حاشیه های این هفته فوتبال ایران بود.