روسیه عملیات خارج کردن گردشگران از مصر را آغاز کرد

روسیه بیش از چهل هواپیماهای مسافربری را روانه مصر کرده است تا بسرعت گردشگران روس را از این کشور خارج کنند. به گفته مقامهای روسیه حدود هشتاد هزار گردشگر روس در مصر هستند که با افزایش نگرانیهای امنیتی باید مصر را ترک کنند.