ویژگی داعشی ها از زبان «علی جمعه» مفتی اعظم سابق مصر

عالم اهل سنت مصر با استناد به حدیث امام علی علیه السلام خصوصیات داعشی ها را بیان می کند.