وای که چقد این کلیپ قشنگه

چه میکنن اینا مخصوصا وسطی