آویزان شدن از پنجره برای فرار از شر داعشی های پاریس

تصاویر جدید منشر شده از مردم پاریس که برای فرار از شر داعش خود را از پنجره آویزان کردند.